EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Kurinpitomääräykset

Suomen Golfliitto ry:n (myöhemmin liitto) toimintasääntöjen 3 §:n 3 kohdan mukaan liitto laatii ja vahvistaa kurinpitomääräykset.

Toimintasääntöjen 14 §:ssä on määräykset liiton kurinpitovallan käytöstä. Määräyksen mukaan liittohallitus tai sen määräämä elin päättää sääntöjen mukaisista rangaistuksista sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittovaltuuston vahvistamissa kurinpitomääräyksissä.

Liiton liittovaltuusto on vahvistanut nämä määräykset kokouksessaan 20.11.2004. Ne tulevat voimaan välittömästi.

1. Määräysten soveltaminen

Näitä määräyksiä sovelletaan kaikkiin liiton jäsenyhdistyksiin ja muihin jäsenyhteisöihin, jäsenyhdistysten hallitusten jäseniin ja muihin toimihenkilöihin, jäsenyhdistysten jäseniin sekä tuomareihin ja toimitsijoihin.

Kurinpitorangaistus voidaan määrätä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka

 • rikkoo liiton toimintasääntöjä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä
 • rikkoo asianomaisessa kilpailussa noudatettavia kilpailu- ja pelisääntöjä moitittavalla tavalla tai toimii niiden vastaisesti moitittavalla tavalla tai jättää moitittavalla tavalla niitä noudattamatta
 • rikkoo liiton vahvistamia kilpailumääräyksiä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä
 • muulla tavalla menettelee liikunnan dopingmääräysten, eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

2. Rangaistuksista päättävät elimet

Ylintä kurinpitovaltaa käyttää liittohallitus, jolla on aina oikeus ottaa käsiteltäväkseen alempien kurinpitoelinten toimivaltaan kuuluvat asiat.

Liittohallitus käsittelee ja päättää kaikki kurinpitoasiat, jotka koskevat jäsenyhdistyksiä ja niiden toimihenkilöitä.

Liittohallitus voi päättää, että sen asettama sääntötoimikunta valmistelee kurinpitopäätökset ja tekee päätökset niissä kurinpitoasioissa, jotka liittohallitus on sen päätettäväksi määrännyt.

Liittohallitus käsittelee kaikki kilpailu- ja toimintakieltoasiat, joissa kilpailu- tai toimintakiellon pituus on pidempi kuin kolme (3) kuukautta ja oikeushenkilölle määrättävä sakkorangaistus suurempi kuin kymmenentuhatta (10.000) euroa ja luonnolliselle henkilölle määrättävä sakkorangaistus suurempi kuin kolmetuhatta (3.000) euroa.

3. Kurinpitorangaistukset

Jäsenseuralle voidaan määrätä seuraavia rangaistuksia:

 1. huomautus
 2. yksityisluonteinen tai julkinen varoitus
 3. sakko, jonka määrä voi olla enintään kolmekymmentätuhatta (30.000) euroa
 4. erottaminen liitosta enintään kolmeksi (3) vuodeksi tai ainaiseksi.

Samanaikaisesti voidaan käyttää useampaa rangaistusta, jos se asian laatuun nähden on oikeudenmukaista.

Luonnolliselle henkilölle voidaan määrätä seuraavia rangaistuksia:

 1. huomautus
 2. yksityisluonteinen tai julkinen varoitus
 3. sakko, jonka määrä voi olla enintään kymmenentuhatta (10.000) euroa
 4. kilpailu- tai toimintakielto enintään kolmeksi (3) vuodeksi tai ainaiseksi.

Samanaikaisesti voidaan käyttää useampaa rangaistusta, jos se asian laatuun nähden on oikeudenmukaista.

4. Kurinpitomenettely

Ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä on asianosaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi kirjallisesti tai suullisesti.

Asianosaisella on oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa.

Kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä väliaikaisesti voimassa oleva kurinpitorangaistus ilman asianomaisen kuulemista, mikäli painava syy sitä vaatii.

Kurinpitopäätöksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun tieto päätöksestä on postitettu asianomaiselle.

5. Muutoksenhaku

Kurinpitoelimen tekemään ratkaisuun tyytymätön voi hakea muutosta urheilun oikeusturvalautakunnalta sen kulloinkin vahvistaman muutoksenhakumenettelyn mukaisesti. Kurinpitomenettelyssä annettuun päätökseen on liitettävä muutoksenhakuohjeet.